Boys Residential 2 Tour

Skillman Lane

entrance to teen residential treatment center entrance to teen residential treatment center
front of teen residential treatment center front of teen residential treatment center
front entrance 2 of teen residential treatment center front entrance 2 of teen residential treatment center
yard at teen residential treatment center yard at teen residential treatment center
patio at teen residential treatment center patio at teen residential treatment center
outdoors at teen residential treatment center outdoors at teen residential treatment center
gym at teen residential treatment center gym at teen residential treatment center
gym 2 teen residential treatment center gym 2 teen residential treatment center
muir wood teen gym muir wood teen gym
ping pong at muir wood teen ping pong at muir wood teen
chess at muir wood teen chess at muir wood teen
drums at muir wood teen drums at muir wood teen
living room 1 teen residential treatment center living room 1 teen residential treatment center
kitchen teen residential treatment center kitchen teen residential treatment center
foyer teen residential treatment center foyer teen residential treatment center
living room teen residential treatment center living room teen residential treatment center
two twin beds at teen residential treatment center two twin beds at teen residential treatment center
twin beds teen residential treatment center twin beds teen residential treatment center
bathroom teen residential treatment center bathroom teen residential treatment center
classroom teen residential treatment center classroom teen residential treatment center
classroom 2 teen residential treatment center classroom 2 teen residential treatment center
classroom 3 teen residential treatment center classroom 3 teen residential treatment center

Return to Campus Tour Main Page